Route 09- Energieke Samenleving

Doelstelling: Een zelforganiserende samenleving

Strategie:

Inwoners spelen een belangrijke rol bij het realiseren van de ambitie. Een betrokken en actieve samenleving is geen doel op zich maar een belangrijke voorwaarde om een duurzame gemeente Veere te realiseren. Het “anders denken” over wonen en energiegebruik zullen bewoners toch zelf in de praktijk moeten brengen. De overheid heeft weinig directe invloed, maar kan wel stimuleren.

We stimuleren coöperaties op het gebied van kleinschalige duurzame initiatieven en ondersteunen bewonersinitiatieven op het gebied van duurzaamheid.

Informatie, communicatie en educatie om bewustwording te creëren is erg belangrijk. En levert een positieve bijdrage aan kennis, houding en gedrag voor duurzaam handelen. Het verder uitrollen en opschalen hiervan past bij de ontwikkeling van de zelforganiserende samenleving. Betrekken en beleven zijn voorwaardes voor het creëren van bewustwording en het inzien van het belang van natuur en milieu. We ondersteunen concrete doe-voorbeelden.

Het belang van natuur- en milieueducatie op basisscholen is erg groot. Oud-leerlingen die (veel) natuur- en milieueducatie hebben gehad hebben meer kennis en een positievere houding en gedrag ten aanzien van natuur en milieu. Basisschool leerlingen zijn en blijven daarom in ieder geval –naast andere- een belangrijke doelgroep.

In een Living Lab worden in gezamenlijkheid maatschappelijk relevante uitdagingen onderzocht en aangepakt. De doelstelling van deze praktijkgerichte vraagstukken wordt dan ook geformuleerd in termen van optimale opbrengsten voor zowel de maatschappij als betrokken partijen.

In een Living Lab vervaagt de grens tussen onderwijs en onderzoek. In een Living Lab benutten alle betrokken partijen, overheden, ondernemers, onderwijs/onderzoek (3 O’s) en burgers elkaars expertise en kwaliteiten om te leren en kennis te delen.

Mijlpalen:

Korte termijn (voor 2020)

 • Inwoners worden geïnformeerd, gestimuleerd en ondersteund zodat zij kunnen bij dragen aan de doelstellingen van andere scenario’s
 • Eerste burgerinitiatieven zoals gezamenlijke inkoop zonnepanelen, energiecorporaties, klimaat neutrale wijken en straten

Lange termijn (voor 2050)

 • (Burger)energiecorporaties met dienstverlening en producten t.b.v. een lokale onafhankelijke energievoorziening

Indicatoren:

 • Inclusieve samenleving
 • Acceptabel niveau van leven voor burger
 • Leefbare en welvarende wijk/kern/gemeente/samenleving 

Condities

 • Bewustwording
 • Betrokkenheid
 • Emancipatie (mensen een stem geven die ook wordt gehoord)
 • Voorbeeldfunctie van overheid 

Randvoorwaarden

 • Rolvastheid betrokkenen


Startdatum: 1 januari 2017
Einddatum:
Afdeling:
Trekker:
Partners:
Kosten:
Budget:
Toelichting:
Subprojecten

Project Startdatum Einddatum Samenvatting
Actieplan Wonen en Zorg 1 januari 2017
Integraal Kindcentrum (IKC) Zoutelande 1 maart 2017 Science in Residence (SiR) Veere is een samenwerkingsproject tussen de gemeente Veere en de HZ University of Applied Sciences met als doel op locatie in gezamenlijkheid te werken aan maatschappelijk vraagstukken met alle betrokken waaronder medewerkers van de gemeente Veere en docent-onderzoekers en studenten van de HZ. Voor beide partijen moet dit leiden tot een grotere maatschappelijke betrokkenheid. De werkvorm die is gekozen is die van een living lab. Een living lab is een setting waarin een maatschappelijk vraagstuk met alle betrokkenen (3 O’s en burgers) op locatie wordt onderzocht en oplossingsrichtingen worden verkend. Voor het concretiseren van het living lab concept wordt als voorbeeld de ontwikkeling van IKC Zoutelande uitgewerkt. Deze uitwerking kan worden gezien als een blauwdruk voor de te ontwikkelen andere IKC’s en living labs in andere domeinen. Dit living lab gaat in september 2017 op te starten. Daarom kunnen studenten Pedagogiek en PABO direct aansluiten middels het uitvoeren van hun projectopdracht.
Zorg Coöperatie Biggekerke 16 januari 2017 De dorpraad in Biggekerke heeft het druk. De plannen voor de Multifunctionele Accommodatie beginnen vorm te krijgen. Het wordt een mooi en duurzaam gebouw. Duurzaam in technische zin. Maar ook duurzaam op een sociale manier. Niet alleen komen in het gebouw meerdere functies samen; ook de mogelijkheden om nog meer met en voor elkaar te doen worden verkend. Uit gesprekken die eerder zijn gevoerd met dorpsgenoten bleken er veel initiatieven te bestaan om elkaar een handje te helpen. Voor jong en oud; diverse vrijwilligers zetten zich in om goed voor elkaar te zorgen. Om nu te kijken hoe al deze initiatieven misschien nog beter op elkaar afgestemd kunnen worden, en om te kijken wat de wensen en mogelijkheden van de inwoners zijn id de dorpsraad een traject gestart om na te denken over de opzet van een mogelijke zorg coöperatie. Wellicht lijdt dit tot ook tot goede ideeën voor activiteiten die in de MFA georganiseerd kunnen worden.