Leiderschapsontwikkeling in maatschappelijke organisaties


Maatschappelijke organisaties staan ten dienste van de maatschappij. Woningbouwcoörporaties, busondernemingen, musea, uitkeringsinstanties en o.a. scholen hebben als gemeenschappelijk doel dat ze de publieke zaak dienen. Ze functioneren in de spanningsdriehoek overheid, markt en gemeenschap en creëren daar 'publieke waarde. In het verleden bepaalde de overhead in sterke mate het strategisch beleid van deze organisaties, al dan niet in overleg met de koepelorganisaties van de verschillende sectoren. Door o.a. de liberalisering van de afgelopen jaren wordt de planningsrol van de centrale overhead marginaal en wordt het beleid van maatschappelijke organisaties meer en meer bepaald in dialoog met de stakeholders; de burgers en de lokale overheden. De overhead zet in op burgerparticipatie waardoor de invloed van de burger steeds groter wordt. Het ligt voor de hand dat een dergelijke verschuiving zijn invloed laat gelden in strategie, doelstellingen en werkwijze. De wijze waarop deze beleidsonderdelen ingezet en uitgevoerd was in de klassieke situatie bij uitstek het domein van directie en management. Het is nu de vraag of de genoemde ontwikkelingen ook effect hebben op de wijze waarop maatschappelijke organisaties omgaan met hun leiderschapsfilosofie; m.a.w. hebben deze trends effect op de leiderschapsontwikkeling in maatschappelijke organisaties. In dit onderzoek wordt bij een elftal zeeuwse organisaties onderzocht hoe zij aankijken tegen de ontwikkelingen in maartschappij en overheid en of dit effect heeft op de leiderschapsfilosofie en leiderschapsstijl in hun organisatie.


Startdatum
februari 1, 2016
Einddatum
juni 30, 2016

Onderwerpen


Subprojecten

Geen subprojecten.

Deelnemers

Geen deelnemers.

BronnenBronnen gemaakt op deze pagina

Geen bronnen.

Alle bronnen voor dit project

Geen bronnen.