Privacyverklaring

Algemeen

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme verwerkt persoonsgegevens om onderzoek te kunnen verrichten op het gebied van de vrijetijdseconomie in de context van kustregio’s. Hierbij werkt HZ Kenniscentrum Kusttoerisme samen met ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme zal zo veel mogelijk proberen op basis van anonimiteit gegevens te verzamelen. In die gevallen waar persoonsgegevens worden verzameld, zullen we u altijd om toestemming vragen voor uw deelname en uw gegevens uitsluitend verwerken voor de doeleinden zoals beschreven in het onderzoeksplan.

Verwerkingsverantwoordelijke

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, een onderzoeksafdeling van HZ University of Applied Sciences, respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld.

Delen

Uw gegevens worden door HZ Kenniscentrum Kusttoerisme alleen met derden gedeeld voor zover dat noodzakelijk is voor het onderzoek dat ze verricht met inachtneming van de doeleinden van het betreffende onderzoek. Hierbij valt te denken aan gezamenlijk onderzoek met andere onderwijsinstellingen of organisaties, maar bijvoorbeeld ook hosting van onderzoek data bij een hosting provider. Daarnaast kan het Kenniscentrum persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij zoals een toezichthouder of andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daar een wettelijke verplichting toe bestaat.

Met derde partijen waarmee in samenwerking onderzoek wordt verricht of diensten worden afgenomen, worden verwerkersovereenkomsten gesloten om naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te waarborgen.

Beveiliging

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme hecht veel waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Wanneer het kenniscentrum gebruik maakt van diensten van derden zal het kenniscentrum in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken vastleggen in een verwerkersovereenkomst over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens die tijdens onderzoek zijn verzameld, worden een half jaar na het publiceren van de onderzoeksresultaten verwijderd of, indien van toepassing, na het verstrijken van een vastgelegde termijn op grond van wet- en regelgeving.

Vragen en contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Margot Tempelman, coördinator HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, via telefoonnummer 0118-489757 of e-mail: kenniscentrumtoerisme@hz.nl.