Jaarverslag 2021

Hieronder treft u een toelichting aan op een aantal onderwerpen uit het jaarverslag van het kenniscentrum EVM.

Onderzoeksportfolio

Projecten

Science in Residence (SiR)

Ontwikkeling van living labs in Zeeuwse gemeenten:

 • Science in Residence Veere ontwikkelt zich naar een structureel partnership tussen gemeente Veere en HZ;
 • Minor Fit for the Future (FftF) voor externen speelt hierin een hoofdrol. Ongeveer 200 medewerkers (inclusief MT/DT en projectleiders) worden in de komende 4 jaar via de minor FftF geschoold in de Sociale Theorie (ST) van een Duurzame, Samen-lerende Maatschappij; Bij de gemeente Veere zijn in 2020 drie groepen gestart met de minor: een groep van 12 medewerkers in het kader van de omgevingswet, een groep van 12 projectleiders en het voltallig MT/DT. De gezamenlijke ambitie is om uiteindelijk 200 medewerkers van de gemeente Veere te scholen. Ook het college en de raad hebben interesse in de materie die aangeboden wordt in de minor;
 • De ontwikkeling van SiR in andere gemeenten dan Veere is tijdelijk stopgezet. Met de gemeente Veere heeft het lectoraat EVM zijn limiet bereikt qua inzet van de docent-onderzoekers.

SCitHos (Smart City Hospitality)

In het kader van samenwerking met onder meer Kenniscentrum Kusttoerisme en het lectoraat Data Science zijn onderstaande activiteiten uitgevoerd:

 • het SCitHos-model aangepast om het Bed 'n Bike-concept (experiment om overnachtingen te koppelen aan gebruik van groene vervoermiddelen)
 • een werkend prototype gemaakt voor het simuleren van het Bed 'n Bike concept
 • Bijgedragen aan het rapport om de uitkomsten van de simulatie te vergelijken met de uitkomsten van het werkelijk uitgevoerde experiment.

I-KNOW-HOW

In het Interreg-project I-Know-How (2019-2022) werkt het lectoraat samen met partners uit Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aan de ontwikkeling van een kennissysteem waarin geleerde lessen over kanker en re-integratie in het werkproces zichtbaar worden gemaakt. De tool wordt ontwikkeld in co-creatie met werkenden met kanker, HR-adviseurs en leidinggevenden.

 • Op basis van analyse (conform EMM en ST) van alle interviews zijn situaties en dilemma's geselecteerd in het proces van terugkeer naar werk en in detail uitgewerkt. Internationale partners zijn ondersteund bij hun analyse en uitwerking van situaties;
 • De interactieve tool is verder ontwikkeld waarbij er twee varianten te onderscheiden zijn: de wiki plus variant waarbij alle expertise in het projectenportfolio op gestructureerde wijze per situatie is terug te vinden en de interactieve 3D-tool (serious game);
 • Er is een begin gemaakt om het model in EMM op te zetten en te implementeren in het portfolio, zodat opgedane kennis op een gestructureerde wijze opgenomen wordt in het Projectenportfolio;
 • Een start is gemaakt met het verwerken van deze kennis per situatie in het projectenportfolio (wiki plus variant);
 • Er is een tweede prototype opgeleverd van het 3D-spel. Hierbij is veel aandacht besteed aan 3D-modellen voor de spelers en de omgeving. De omgeving is erg flexibel en makkelijk aan te passen;
 • Er is een begin gemaakt met het automatisch genereren van het 3D-spel op basis van de ingevoerde modellen in het Projectenportfolio;
 • Er is gewerkt aan de opzet van een gebruikersvriendelijke navigatie. Dit is belangrijk om de gebruiker de weg te laten vinden binnen dit uitgebreide en complexe systeem.

Vervolgstappen: In 2022 wordt de tool verder ontwikkeld aan de hand van co-creatie en validatiesessies met werkenden met kanker, leidinggevenden en HR-adviseurs. Er is een aanvraag voor een vervolgproject ingediend om te onderzoeken hoe de tool in de praktijk gebruikt wordt, wat de effecten zijn op empowerment en de terugkeer naar werk en hoe de tool kan worden geïmplementeerd.

Vlaams-Nederlands Samenwerkingsverband

Het Vlaams-Nederlands Samenwerkingverband (VNS) beoogt door samenwerking vooruitgang te brengen in grensoverschijdende maatschappelijk opgaven.

 • Een drietal iconen zijn geïdentificeerd: brede waterkerende landschappen, circulaire industrie en windenergie op zee;
 • De insteek in VNS is niet alleen wetenschappelijk-technisch. Integendeel, sociale innovatie is leidend om veranderingen te bewerkstelligen die beargumenteerd wenselijk en cultureel haalbaar zijn;
 • EVM leidt het sociale innovatieproces door de implementatie van de Sociale Theorie in de iconen in samenwerking met University College Rooseveld (UCR) en Universiteit van Gent.

Minor Fit for the Future voor externen

De minor Fit for the Future voor externen is bedoeld om professionals te scholen met nieuwe vaardigheden (conceptueel denken, kritisch reflecteren en verbinden) om gezamenlijk tot duurzame oplossingen te komen voor wicked problems:

 • De eerste groep van 7 deelnemers heeft de minor in 2020 afgerond;
 • Draait nu in gemeente Veere in het kader van Science in Residence
 • Potentie: deelname door Provincie Zeeland binnen Vlaams-Nederlands Samenwerkingsverband; gemeente Goes; gemeente Vlissingen.

From Sea to Society

Klaas Timmermans heeft een grote NWO aanvraag gedaan voor de keten zeewier en mosselen uit de zee naar het goed op de bord van de consument.

 • De eerste aanvraag is afgekeurd. Mede dankzij de input van EVM is sociale innovatie prominent in het voorstel aanwezig.
 • Uitslag: december 2021.

De wiki's: DeltaExpertise en Projectenportfolio

DeltaExpertise

In het kader van de ontwikkeling van de kennissystemen (BOKS) zijn de onderstaande activiteiten uitgevoerd:

 • Rijkswaterstaat Zee en Delta heeft een projectplan gemaakt over het beheer van de wiki's. Dit plan is ingediend bij het management. Er is regelmatig contact over de voortgang. Er is een project in ontwikkeling waarin medewerkers van RWS worden opgeleid om content toe te voegen aan de wiki.
 • De provincie Zeeland is toegevoegd als deelnemer aan de wiki. Er is een tegel aangemaakt op de thuispagina.
 • Voor de provincie Zeeland zijn de rapporten over de zoetwatersituatie opgenomen in het kennsisysteem. Zie daarvoor deze pagina.

Projectenportfolio

Het lectoraat EVM ondersteunt onderzoeksgroepen en kenniscentra met de mogelijkheid voor een zogenaamde website in wiki: de mogelijkheid van een eigen wiki, met een eigen uitstraling, voor het kenniscentrum of een specifiek project, binnen het Projectenportfolio. In samenwerking met dienst Marketing en communicatie krijgen deze websites een eigen uitstraling gekregen die past binnen de communicatieregels van de HZ-organisatie. In 2021 zijn de onderstaande wiki's geïmplementeerd en/of verder uitgebouwd:

In 2021 is een begin gemaakt met de koppeling van het Projectenportfolio aan de website van de HZ. Op deze manier wordt de belangrijkste informatie over de onderzoeksgroepen, onderzoekers en de projecten actueel gehouden op beide platforms. De onderzoeksgroepen houden zelf de informatie bij in het Projectenportfolio.

Beheer en ontwikkeling ict-systemen

In 2021 is het technische team voor onderhoud en verdere ontwikkeling van de semantische wiki's uitgebreid met 0,8 fte, waardoor er een inhaalslag gemaakt kon worden met het beheer en de ontwikkeling van de wiki's. Het ging hierbij om onderstaande activiteiten:

 • mediawiki is overgebracht naar een ontwikkelomgeving, waarmee op een lokale, eigen machine/omgeving reproduceerbaar gewerkt kan worden op basis van docker. Hierdoor worden nieuwe verbeteringen in de ict sneller en efficiënter getest;
 • het door de wiki's gebruikte programma mediawiki is geüpgraded naar versie 1.30 en extensies voor de servers;
 • er is onderhoud en bugfixing gedaan voor diverse projecten binnen de projectenportfolio;
 • er is een API gemaakt voor de projectenportfolio waarmee de een deel van de content kan worden gekoppeld aan de website van de HZ (zie ook hierboven);
 • voor het I Know How-project zijn fouten hersteld in de projectenportfolio (bug fixing)
 • de publicaties van het Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving zijn overgezet naar de projectenportfolio door middel van scraping en zo verwerkt dat ze in de projectenportfolio goed weergeven worden en de widgets werken;
 • er is een begin gemaakt met het optimaliseren van de zoekmachine van de wiki's door middel van elastic search.

Samenwerkingsverbanden

Het lectoraat EVM heeft in 2021 met de onderstaande interne en externe organisaties samengewerkt.

Interne samenwerking

 • Samenwerking met alle lectoraten om de uitkomsten van het onderzoek vast te leggen in het Projectenportfolio en de DeltaExpertise-site. Zie ook hierboven.
 • Uitbreiding van de website, geïmplementeerd als een subwiki binnen het Projectenportfolio, van het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme;
 • Een eerste aanzet voor het meertalig maken van het Projectenportfolio. Dit heeft onder meer geresulteerd in meertaligheid voor het project I-KNOW-HOW;
 • Interdisciplinaire living labs voor minor Becoming Fit for the Future, minor Fit for the Future, master River Delta Development, Honours Programme;
 • Uren voor begeleiding van interdisciplinaire studententeams in de minor Becoming Fit for the Future beschikbaar gemaakt ("uren volgen de student" in plaats van dat die uren bij de opleiding blijven staan);
 • Voorlichting minoraanbod op Learn;
 • Ontwikkeling van maatschappelijk relevante programmalijnen en professionaliseringsaanbod tot Facilitator of Change door regieteam met leden uit alle HZ-domeinen. In het kader hiervan zijn gesprekken gevoerd met onder meer het CvB en het BDT, wat heeft geleid tot groen licht voor een professionaliseringscursus voor docenten. De eerste sessie in dit kader vindt in januari 2021 plaats;
 • Realisatie Onderwijs=Onderzoek en interdisciplinair samenwerken (HZ instellingsplan 2018-2021) door middel van de minor Becoming Fit for the Future, minor Fit for the Future, master River Delta Development, bachelor GPCM en het Honours Programme.
 • Een nieuwe minor, uiteindelijk ter vervanging van de minor Becoming Fit for the Future, is in ontwikkeling.

Externe samenwerking

 • Rijkswaterstaat Zee en Delta: ontwikkeling kennissystemen (wiki's) voor intern en extern gebruik;
 • Provincie Zeeland: onderzoeken over zoet water in Zeeland toegevoegd aan DeltaExpertise;
 • Breda University of Applied Sciences: SCITHOS;
 • Arteveldehogeschool (Gent): I-KNOW-HOW;
 • UCR en Universiteit van Gent: Vlaams Nederlands samenwerkingsverband;
 • ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland: I-KNOW-HOW en Dementie;
 • Interdisciplinaire living labs voor de minor Fit for the Future, master River Delta Development en het Honours Programme;
 • Verbonden aan de minor Fit for the Future samenwerking met Interreg project Circulair Onderhoud, KIC/ MPI;
 • Ontwikkeling van boek over Sociale Theorie samen met Solidarity University (SolU). SolU en EVM werken al jaren samen in projecten en living labs (SiR) aan maatschappelijke opgaven. Deze samenwerking heeft geresulteerd in de Sociale Theorie (ST) van een duurzame, samen lerende maatschappij.

Betekenis voor onderwijs en scholing

 • Deelname minor Becoming Fit for the Future: 32 studenten in semester 1 en 43 studenten studenten in semester 2, 20 docenten / onderzoekers;
 • Honours Programme: 14 HZ-studenten van de drie domeinen; Master RDD: training van studenten door de lector in de principes van EMM en de Sociale Theorie.
 • Scholing van drie groepen medewerkers van de gemeente Veere in nieuwe skills (conceptueel denken, kritisch reflecteren en verbinden).
 • Masters: Sociale innovatie en aanverwante zaken zoals onderzoeksfilosofie en systeemdenken opnemen in de balk van de T-shaped professionals die worden opgeleid in bestaande en te ontwikkelen masters.
  • River Delta Development
  • Vitality (in ontwikkeling)
  • Sustainable Development (in ontwikkeling)
  • Learning Communities (in ontwikkeling)
 • GPCM: Het kenniscentrum EVM draagt bij aan de ontwikkeling van de nieuwe opleiding Global Project and Change Management (GPCM). Naast de bijdrage aan het ontwikkelen van de opleiding worden ook lessen onderzoek en systeemdenken verzorgd.

Kennisontwikkeling binnen onderzoeksdomein

Valorisatie naar beroepspraktijk & maatschappij

Alle activiteiten van het lectoraat EVM zijn gericht op valorisatie door de inzet van EMM en de sociale theorie van een duurzame, samen lerende maatschappij. De expertise wordt ingezet in de projecten en de projecten worden gebruikt voor de aanscherping van onze kennis over valoriseren. Dit is expertise management, de modus operandi van het lectoraat EVM.

Referenties