De tools zijn gekoppeld aan de vrijetijdssector en ingedeeld in vijf categorieën die zijn gekoppeld aan vijf beleidsinstrumenten om met toeristische drukte om te gaan.  De rapportage bevat een theoretische verkenning van de begrippen betrokkenheid en burgerparticipatie, een schets van de huidige situatie rondom betrokkenheid in Zeeland en inspiratie en handvatten voor gemeenten om inwoners en bezoekers meer te betrekken bij toeristisch-recreatief beleid. Voor een eenvoudige toepassing in de praktijk is ook een praktische waaier en een overzichtelijke poster ontwikkeld.

Uit het in 2019 verrichtte onderzoek naar de attitude van Zeeuwse inwoners ten aanzien van toerisme bleek onder andere dat slechts 1 op de 10 inwoners het gevoel had een stem te hebben in beslissingen rond toeristische ontwikkelingen in hun gemeente. Het hieraan gekoppelde handelingsperspectief suggereerde om inwoners de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan besluitvorming rondom toerisme. Om de dertien Zeeuwse gemeenten hier handvatten voor te bieden ontwikkelde HZ Kenniscentrum Kusttoerisme in opdracht van Provincie Zeeland de Inspiratiegids Vergroten Draagvlak Toerisme.  Deze inspiratiegids bestaat uit 33 middelen die zijn gericht op het vergroten van het draagvlak voor toerisme, enerzijds door inwoners rechtstreeks te betrekken en anderzijds door mogelijkheden te bieden om toeristische drukte te sturen waardoor overlast voor inwoners wordt verminderd.

De tools binnen deze inspiratiegids zijn gekoppeld aan de vrijetijdssector en ingedeeld in vijf categorieën. Deze categorieën zijn gekoppeld aan vijf beleidsinstrumenten die zijn opgesteld door de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) in hun advies ‘Waardevol toerisme, onze leefomgeving verdient het’ als concrete sturingsmogelijkheden om met toeristische drukte om te gaan. De inspiratiegids kan zo dus enerzijds dienen voor het vergroten en/of versterken van de betrokkenheid van inwoners en bezoekers en anderzijds als middel om toeristische drukte te sturen.

De rapportage van het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme bevat onder andere een theoretische verkenning van de begrippen betrokkenheid en burgerparticipatie. Bovendien omvat deze rapportage de resultaten van de verrichtte deskresearch rondom de huidige mogelijkheden voor inwoners om betrokken te zijn bij hun gemeente in de provincie Zeeland. De daadwerkelijke handvatten worden uiteraard ook beschreven in de rapportage. Deze zijn zo opgezet dat een gemeente aan elke tool vrij invulling kan geven. De inspiratiegids biedt gemeenten inspiratie en handvatten gericht op het vergroten van het draagvlak voor toerisme.

Aanvullend is er een praktische waaier ontwikkeld. Deze waaier bevat alle tools uit de inspiratiegids en is gebaseerd op een kleurenwaaier. De waaier geeft van elke tool een eerste indruk. Deze eerste indruk wordt regelmatig aangevuld met een voorbeeld uit de praktijk. Ook is bij elke tool in de waaier aangegeven op welke groep deze zich in eerste instantie zou kunnen richten en is er een indicatie gegeven van de mate van betrokkenheid. Specifiekere informatie is vervolgens terug te vinden in de rapportage.

Tot slot is er een overzicht ontwikkeld met daarin per tool een korte omschrijving. Ook hier is aangegeven op wie een tool zich in eerste instantie zou kunnen richten: inwoners of bezoekers. Hieraan gekoppeld wordt ook een indicatie gegeven van de geschatte bijkomende mate van betrokkenheid. Dit overzicht is opgemaakt in de vorm van een poster. Ook hier geldt dat specifiekere informatie is terug te vinden in de rapportage.

De Inspiratiegids Vergroten Draagvlak Toerisme is ontwikkeld om de dertien Zeeuwse gemeenten te inspireren met tal van mogelijkheden voor het betrekken van inwoners en bezoekers bij toeristisch-recreatief beleid en om deze gemeenten hier handvatten voor te bieden. De inspiratiegids is gekoppeld aan de vrijetijdssector om zo inwoners en bezoekers de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan besluitvorming rondom toerisme in hun gemeente. De inspiratiegids kan eventueel tegelijkertijd dienen als middel om met toeristische drukte in een gemeente om te gaan.

Bekijk hier de posterwaaier of de volledige rapportage.Contactpersonen


Maarten Soeters

Maarten Soeters

Downloaden

Over deze publicatie

Publicatiedatum: 21 oktober 2021
Project: Inspiratiegids Vergroten Draagvlak Toerisme
Thema: Toerisme in de maatschappij
In samenwerking met: Provincie Zeeland
Auteurs: Maarten Soeters, Harm IJbenReferenties