Achtergrond

Er was onvoldoende zicht op de balans tussen vraag naar en aanbod van vakantieparken, waardoor mogelijk in de toekomst nieuwe probleemsituaties blijven ontstaan. Het aanbod van vakantieparken lijkt nog altijd harder te groeien dan de recreatieve vraag, daarnaast is de druk vanuit andere vraagsegmenten groot. Om de balans in de markt te herstellen, is het noodzakelijk om aanbod, planvoorraad en vraag beter in zicht te krijgen.

Aanbod

Aan de aanbodzijde kunnen bestaande databronnen beter benut en ontsloten worden om het bestaande aanbod in beeld te brengen, op basis van landelijk uniforme definities. Met een landelijke werkgroep en met medewerking van de Landelijke Data Alliantie toerisme is een aanpak ontwikkeld waarmee het totale aanbod van vakantieparken in een provincie of regio kan worden geïnventariseerd. Deze aanpak is getest in meerdere gemeenten en toegepast voor pilot-regio Zeeland. De aanpak kan nu worden uitgerold in de rest van Nederland. De eerste stappen hiertoe worden eind 2022/begin 2023 gezet in samenwerking met de Landelijke Data Alliantie toerisme, CBS en het Kadaster.

Alle informatie over de totstandkoming van deze aanpak en het daaruit voortkomende definitiekader en plan van aanpak is hier te vinden. Het dashboard dat op basis van deze aanpak is ontwikkeld voor de provincie Zeeland geldt als voorbeeld voor andere provincies en kan binnenkort hier worden bekeken. Alle data kan ook worden weergegeven op kaartlagen.

Planvoorraad

Op deze kaart is ook de planvoorraad per gemeente en per type accommodatie in beeld gebracht (kies de juiste kaartlaag links in het menu). Daarbij is van belang dat het alleen om ‘harde’ plannen gaat, oftewel het aanbod dat in vastgestelde plannen is opgenomen, maar nog niet is gerealiseerd. Een vastgesteld plan is een plan waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden door het college of de gemeenteraad. De harde planvoorraad geeft daarmee een indicatie van het aantal accommodaties en eenheden dat er de komende jaren in ieder geval nog bij komt. Deze gegevens zijn binnenkort tevens te raadplegen via dit dashboard.

Vraag

Aan de vraagzijde is een aanpak ontwikkeld waarmee inzicht kan worden verkregen in de ontwikkeling van de vraag naar vakantieparken. Door middel van open data zijn verschillende vraagsegmenten in beeld gebracht: zowel de toeristische vraag als de vraag vanuit andere groepen die - al dan niet gewenst - gebruikmaken van vakantieparken. Deze analyse is uitgevoerd voor pilot-regio Zeeland en wordt binnenkort in dit dashboard gepresenteerd. De analyse kan nu ook in de rest van Nederland worden toegepast. Het totaaloverzicht van de bronnen en indicatoren per doelgroep, die als onderdeel van dit onderzoek zijn geïdentificeerd, is hier te bekijken. Voor een duiding van wat al deze gegevens ons vertellen over hoe de vraag naar vakantieparken zich ontwikkelt, klik hier.

Ten slotte

Door deze cijfers over aanbod en vraag in beeld te hebben, kunnen gemeenten en provincies zicht krijgen op de marktsituatie, ontwikkelopgaven en ontwikkelruimte voor vakantieparken. Daarmee kunnen gemeenten en provincies een goede afweging maken van maatregelen ten aanzien van vakantieparken.Contactpersonen


Daniek Nijland

Daniek Nijland


Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg Maris

Over dit project

Looptijd: 1 januari 2021 - 31 december 2022
Thema: Toerisme in de maatschappij
In samenwerking met: Provincie ZeelandReferenties