Het project

Inleiding

Jaarlijks brengen circa 3 miljoen toeristen zo’n 19 miljoen overnachtingen door in Zeeland, ontvangt de provincie ongeveer 26 miljoen dagbezoeken van toeristen en ondernemen eigen inwoners ook nog eens circa 30 miljoen recreatieve activiteiten in eigen provincie. Al deze mensen geven jaarlijks zo’n € 1,8 miljard uit in Zeeland. De toeristische sector heeft daarmee een aanzienlijk economisch belang in de provincie.

De effecten van toerisme zijn naast economisch ook ecologisch en sociaal-maatschappelijk van aard. Zo heeft toerisme bijvoorbeeld invloed op het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en de leefomgeving. Waar de invloed economisch gezien voor de regio veelal positief is, geldt dit niet altijd voor de andere waarden. Onder toeristische en recreatieve druk kunnen ook negatieve effecten ontstaan, zoals vervuiling, verstoring van natuurlijk habitat en het persoonlijk welbevinden van inwoners. 

Aanleiding

In het perspectief ‘Bestemming Zeeland 2030’ is een Zeeland-brede thematische ambitie uitgesproken om een vrijetijdssector te creëren die in harmonie is met de samenleving en de omgeving, en waarin alle partijen floreren. De vrijetijdssector ontwikkeld zich echter snel en de verwachting is dat het aantal bezoekers dat naar Zeeland komt de komende jaren verder zal groeien. Vraag is hoe we deze gasten op de lange termijn kunnen blijven bedienen, maar wel binnen de grenzen van het Zeeuwse ecosysteem. Hierbij denkend aan onder andere de draagkracht van de provincie en het draagvlak van toerisme onder inwoners. 

Naast onderzoek naar feitelijk gedrag nu (vaste gasten onderzoek, bezoekersonderzoek) en de draagkracht van Zeeland als bestemming (inwonersonderzoek, mobiliteit) is het daarom de uitdaging om meer inzicht te krijgen in verwacht bezoekgedrag. Aannemelijk is dat het huidige gedrag van bezoekers van de provincie Zeeland onder invloed van allerlei externe factoren aan verandering onderhevig is. Leidt dit in de toekomst tot verschuivingen in gebruikersgroepen, ander gedrag en/of andere behoeften? En hoe staat deze gast van de toekomst in verhouding met bestemming Zeeland?

Onze rol

Het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme doet in de periode 2023 – 2024 onderzoek naar de gast van de toekomst op de middellange (2030) en lange (2050). Eindresultaat is een schets van deze gast van de toekomst gevormd door de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen. 

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek worden medio oktober 2024 verwacht.Contactpersonen


Maarten Soeters

Maarten Soeters


Marije Noordhoek

Marije Noordhoek

Over dit project

Looptijd: 2022 - 2024
Thema: Toerisme in de maatschappij