Het project

De HZ University of Applied Sciences is in september begonnen met het ontwikkelen van een masteropleiding Vitality. Het is onderdeel van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen: ‘Zeeuwen zelf aan zet’. Deze overeenkomst tussen het Rijk en de regio moet bijdragen aan een leefbaar, zelfredzaam en toekomstbestendig Zeeuws-Vlaanderen. KCKT neemt deel aan de werksessies en geeft samen met de andere lectoraten vorm aan de inhoud van de opleiding. Vanuit het KCKT delen we inzichten zoals: Hoe draagt toerisme bij aan een vitale regio? En welke thema’s en invalshoeken zijn daarbij van belang? Maar ook: welke (onderzoeks)methoden en theorieën zijn hierbij relevant.

Het doel van de masteropleiding is om de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in Zeeuws-Vlaanderen te versterken. Bovendien moet de master nieuwe en bestaande studenten en arbeidskrachten aantrekken, zowel van binnen als buiten Zeeland. ‘Developing Vital Regions in Rural Coastal Areas’, de werknaam van de master, richt zich op de academische kennis en vaardigheden die nodig zijn voor innovaties op het gebied van vitaliteit van doelgroepen en regio’s.

Er komen twee Living labs in Zeeuws-Vlaanderen. Daar werken studenten, onderzoekers en betrokken partijen in de praktijk samen aan innovatieve oplossingen voor de structuurversterking van Zeeuws-Vlaanderen. Hoe blijven de regio en provincie vitaal, is een voorbeeld van een vraagstuk dat zal worden onderzocht.

ARC Vitality

De initiatiefnemers van de master bouwen voort op de kennisontwikkeling ín het Applied Research Centre (ARC) Vitality van de HZ. Het ARC is een bundeling van lectoraten en kenniscentra die met innovatieve oplossingen komen voor actuele, economische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken over vitaal leven, leren, ondernemen en recreëren in de Zeeuwse Delta. Vitaliteit gaat over inwoners en gasten in de regio, maar ook over vitale wijken, dorpen en steden en economische entiteiten, zoals bedrijven. In het ARC maken de onderzoekers cross-overs tussen deze tot nu toe veelal gescheiden sectoren.

De (onderzoeks)projecten binnen de master zullen zich vooral richten op sociale innovatie voor het versterken van vitaliteit. Voor de ontwikkeling en uitvoering werkt de HZ samen met Centres of Expertise in het land, de Universiteit Antwerpen en andere organisaties. Het streven is dat de eerste masterstudenten in september 2023 van start gaan.

Geef uw mening!

De belangrijkste drijfveer voor de ontwikkeling van deze opleiding is de behoefte aan professionals die vanuit sociale innovatie kunnen bijdragen aan de vitalisering van rurale (kust)regio's. De master is beroepsgeoriënteerd, leert masterstudenten kennis en vaardigheden die aansluiten bij complexe praktijksituaties en biedt ruimte voor praktijkgericht onderzoek. 

De master heeft de ambitie om zowel aankomende als ook al werkzame professionals op te leiden die kunnen bijdragen aan de integrale domein overstijgende aanpak van voor rurale (kust)regio's relevante maatschappelijke vraagstukken met oog voor ecologische, economische en sociale belangen en kwaliteiten van duurzaamheid (wonen, werken, ervaren) van bewoners, bezoekers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden met ‘brede welvaart’ als onderliggende concept. 

De HZ wil graag de mening van potentiële studenten horen over deze nieuwe opleiding. Heeft u even tijd? >> naar de vragenlijstContactpersonen


Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg Maris

Over dit project

Looptijd: 2021 - 2023
Thema: Toeristisch ecosysteem
In samenwerking met: HZ University of Applied Sciences