Hospitality Pact

Het project

Vrijwel elk bedrijf dat actief is in de Zeeuwse vrijetijdssector heeft moeite met het zoeken, vinden en behouden van voldoende en kwalitatieve arbeidskrachten. Dit wordt veroorzaakt door:

 • Een in de afgelopen jaren aantrekkende economie (voor uitbraak COVID-19, maar naar verwachting ook in de toekomst); stijgend aantal bezoekers en uitgaven in de sector;
 • Grote concurrentie; meer vraag naar medewerkers in allerlei sectoren;
 • Zeeland heeft minder instroom op de arbeidsmarkt door krimp, ontgroening en vergrijzing;
 • De vrijetijdssector kampt met een wankel imago op het gebied van arbeidsvoorwaarden en bedrijfscultuur;
 • Het onderwijs weet onvoldoende jongeren te trekken in horeca / toerisme opleidingen;
 • Samenwerking tussen stakeholders is onvoldoende;
 • Verandering in maatschappelijke gedachte over werk;
 • Uitbraak coronavirus: Als gevolg van de coronacrisis verlaten werknemers de sector en lopen studentenaantallen nog verder terug;

De gevolgen van bovenstaande ontwikkelingen zijn schadelijk voor de regio Zeeland. De bedrijfsvoering van horeca- en toerismebedrijven komt in gevaar. Dit heeft tot gevolg dat Zeeland minder aantrekkelijk wordt voor toeristen en daarmee de economische groei in de regio remt. De leefbaarheid komt onder druk te staan. Door het bestrijden van de arbeidsmarktproblematiek in de sector wordt er bijgedragen aan een provincie waar het goed wonen, leven en werken is.

In 2018 heeft een aantal partijen de handen ineen geslagen en een programma opgesteld waarin acties voor zowel korte als lange termijn zijn benoemd: het Hospitality Pact. Activiteiten omvatten de optimalisatie van de onderwijsketen in samenwerking met ondernemers, het stimuleren van duurzaam werkgeverschap door middel van kennisdeling en kleine pilots en het tot stand brengen van (cross-sectorale) samenwerkingen. De partners van het Hospitality Pact zijn Toeristisch Ondernemend Zeeland (hierin vertegenwoordigd zijn de brancheorganisaties Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zeeland, RECRON afdeling Zeeland, VEKABO afdeling Zeeland, Hiswa), HZ University of Applied Sciences, HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, Scalda en Arbeidsmarktregio Zeeland (provincie en gemeenten). Het project wordt medemogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Zeeland. In het manifest Hospitality Pact staan de uitgangspunten van de samenwerking.

2018 - heden

Kort na de datum van de beschikking is een periode ingegaan waar COVID-19 in de samenleving heeft gezorgd voor grote gevolgen. Dit betekende voor de sector (vrijetijdseconomie) waar het Hospitality Pact deel van uitmaakt, dat alle verblijfsrecreatie werd gesloten evenals de horeca. In de zomer van 2020 heeft de sector gelukkig wat goed kunnen maken (op een aantal specifieke sectoren na), maar was niet in de gelegenheid om na te denken over de arbeidsmarktontwikkelingen op de (middel)langere termijn. Helaas liepen in september de besmettingen weer verder op en is de horecasector weer gesloten. Dit alles heeft ertoe geleid dat de activiteiten zoals gepland niet in de periode hebben kunnen plaatsvinden die waren verwacht. Arbeidsmarkt is echter een onderwerp dat Toeristisch Ondernemend Zeeland hoog op de agenda heeft staan, werken aan een toekomstgericht arbeidsmarktbeleid gebaseerd op goed gekwalificeerde medewerkers. Dit betekent dat de eerste geplande fase is gestart in 2021.

Met ondernemers en onderwijs zijn in 2021 werksessies gehouden om met elkaar te komen tot duurzame oplossingen, ook wel 'tekentafelessies genoemd. De belangrijkste vraag in deze tekentafelsessiees was: hoe kunnen we de huidige problemen aanpakken? Vanuit de opgehaalde input zijn de initiatiefnemers van het Hospitality Pact aan de slag gegaan met een actieplan. De acties betreffende dit actieplan zijn uiteindelijk eind 2021 gepresenteerd op het symposium Hospitality Pact.

Tijdens het symposium heeft Wouter Verkerk, spreker, adviseur en trendwatcher op het gebied van Horeca en Gastvrijheid, voor toegelicht waar het Hospitality Pact om draait. Centraal in deze toelichting stond duurzaam werkgeverschap: hoe zorgen we er met elkaar voor dat we de arbeidsmarkt weer opbouwen. In aanvulling hierop hebben Gerro Vonk, directeur Driestar en Eric van der Heijden, general manager Hof van Saksen toegelicht wat duurzaam werkgeverschap voor hen betekent; hoe zij hier invulling aan geven binnen Hof van Saksen en welke uitdagingen zij hierbij zijn tegengekomen. Vervolgens is in werksessies met elkaar verder verkend wat duurzaam werkgeverschap inhoud: wat verstaan we gezamenlijk onder duurzaam werkgeverschap, hoe kunnen we duurzaam werkgeverschap door laten sijpelen in de gehele sector en welke handvaten hebben we hier voor nodig? Worden de beoogde acties die er liggen momenteel gedragen? Vanuit de conclusies voortkomend uit dit symposium gaan de initiatiefnemers verdere stappen maken binnen het Hospitality Pact. De acties voor 2022 zijn:

 1. Het laden van het begrip duurzaam werkgeverschap met de opgehaalde input als kader voor het ontwikkelen van punt 2 en 3;
 2. Samen met geïnteresseerden verder bouwen aan een middel om het doel van erkenning (als duurzaam werkgever) voor bedrijven en doorvertaling in de sector te bereiken. De eerste stap hierin is het opzetten van een samenwerking tussen gecommitteerden aan het Hospitality Pact waarna de invulling plaatsvindt. Wij vragen hierbij graag uw hulp;
 3. Het ontwikkelen van een kennisplatform waarin onder andere:
  1. Best practices te vinden zijn: inspirerende voorbeelden van collega ondernemers;
  2. Tools te vinden zijn: applicaties en middelen om duurzaam werkgeverschap binnen het eigen bedrijf tewerk te stellen;
  3. Consultancy wordt aangeboden: overzicht van partijen die kunnen bijstaan in het ontwikkelen van duurzaam werkgeverschap;
  4. Een community gebouwd wordt: we weten elkaar te vinden via het kennisplatform en kunnen vragen stellen.

In de media:

Provinciale Zeeuwse Courant: https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/zeeuws-pact-moet-schreeuwend-tekort-aan-horecapersoneel-oplossen~abdbec10/

NRIT Media: https://www.nritmedia.nl/kennisbank/44225/Hospitality_Pact_voor_een_duurzame_arbeidsmarkt_horecasector_/?topicsid=19

Omroep Zeeland: https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/129230/Waarom-bijna-niemand-meer-in-de-horeca-wil-werken-en-het-tijd-is-voor-een-planContactpersonen


Margot Tempelman

Margot Tempelman


Marije Noordhoek

Marije Noordhoek

Over dit project

Looptijd: 2018 - heden
Thema: Toeristisch ecosysteem
In samenwerking met: Scalda, Provincie Zeeland, Toeristisch Ondernemend Zeeland, Arbeidsmarktregio Zeeland, HZ University of Applied Sciences, NV Economische Impuls Zeeland
Onderwijs: Doorontwikkeling en uitbreiding opleidingsaanbod op HBO- en MBO-niveauReferenties