Ga direct naar


Projecten

Kenniscentrum Kusttoerisme is actief in diverse projecten. Hierbij werken wij samen met verschillende partners in de regio, elders in Nederland en in het buitenland. Hieronder vindt u een greep uit de projecten waaraan Kenniscentrum Kusttoerisme deelneemt. Voor meer informatie over één van deze projecten kunt u contact met ons opnemen via info@kenniscentrumtoerisme.nl.

2018 - heden

MOVE

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit zoals deelauto’s en fietsen komen in (semi)- landelijke gebieden nauwelijks van de grond. Door de langere afstanden en het beperkte aantal inwoners blijft het gebruik van een eigen auto hoog. Dit heeft allerlei gevolgen voor een regio. Van het vinden van een baan voor inwoners, het vestigen van een bedrijf in de regio tot de financieringsproblematiek voor groene en duurzame oplossingen.

Met dit onderzoek willen we deze problematiek nu anders gaan benaderen door lokale autoriteiten, kenniscentra, lokale economische spelers en inwoners samen te brengen en samen naar behoeften, mogelijkheden en oplossingen te kijken. Er zullen in dit onderzoek 5 pilots gaan plaatsvinden waarin we onverwachte combinaties maken van verschillende vervoersgroepen. Deze concrete projecten zullen we in dit onderzoek implementeren en evalueren. Het doel van MOVE is om door het delen van de opgedane kennis niet alleen de uitstoot terug te kunnen dringen en beter in behoeften te voorzien maar ook om andere soortgelijke gebieden een voorbeeld te bieden in het verduurzamen van de transport sector.

Soort project: Interreg North Sea Region project
Start project: September 2018
Duur project: Vijf jaar
Website: www.northsearegion.eu/move
Contactpersoon:Harm Ijben, Projectmanager Kenniscentrum Kusttoerisme bij HZ University of Applied Sciences
Contactgegevens: 0118-489885 / h.ijben@hz.nl    

2016 - heden

SAIL

Het project SAIL (Stay Active and Independant Longer) is een Interreg-twee-zeeën project en stimuleert het actief ouder worden en langer zelfstandig wonen, door het vinden van nieuwe manieren die mensen helpen om zelfredzamer en minder afhankelijk van traditionele gezondheids- en sociale zorgvoorzieningen te zijn. SAIL werkt op een vernieuwende manier (sociale innovatie - co-creatie) gericht op het identificeren van nieuwe samenwerkingsvormen, vooral op het gebied van onvoorziene combinaties tussen de sectoren gezondheid en toerisme. Op die manier worden nieuwe, duurzame en economisch rendabele voorzieningen ontwikkeld. Samen met gebruikers, ondernemers in toerisme en in de zorg, overheden en kennisinstellingen, wordt er in dit project aan de slag gegaan rond thema's als 'bewegen', 'voeding' en 'wellbeing'.

2015 - heden 

Evenemententoolkit

Kenniscentrum Kusttoerisme heeft in samenwerking met ZB Planbureau en in opdracht van Provincie Zeeland een evenemententoolkit ontwikkeld, waarmee evenementen hun waarde kunnen meten. Bij deze waarde gaat het niet alleen om de economische waarde maar ook om de maatschapelijke-, belevings- en mediawaarde. De evenemententoolkit kan waardevolle informatie opleveren voor een evenement. De toolkit is opgesteld voor verschillende soorten evenementen. Dit betekent: ééndaagse evenementen vc. meerdaagse evenementen, verschillende type evenementen zoals muziekevenementen, cultuurevenementen en sportevenementen en ticketed vs. non-ticketed evenementen. Er is voor de evenemententoolkit een online vragenlijst ontwikkeld. Wanneer een evenement deelneemt, ontvangt de evenementenorganisator de resultaten in de vorm van een factsheet met daarbij een inlogcode voor een database waar alle resultaten beschreven staan.

 

2016 - heden

PROFIT

Via big data naar kennis en innovatie in de vrijetijdseconomie.

MKB-ondernemers in de vrijetijdseconomie willen graag concrete handvatten om te kunnen innoveren: bruikbare kennis over hun klanten en praktische adviezen die zij direct kunnen gebruiken om hun bedrijfsvoering te verbeteren. In het internationale project PROFIT werken HZ University of Applied Sciences en Economische Impuls Zeeland hieraan. 

Enerzijds gaat het in PROFIT om het beter begrijpen van de gast, door allerlei data over consumentengedrag bijeen te brengen en te ontsluiten voor de ondernemer. Vanuit allerlei bronnen worden data over consumentengedrag bijeengebracht, deze big data worden geanalyseerd en op eenvoudige wijze ontsloten voor MKB-ondernemers via een grensoverschrijdend ICT-platform. De kennis en expertise van de HZ op het gebied van big data (en hoe je dit kunt benutten voor innovatie) wordt naast toepassing in Zeeland, ook benut in Vlaanderen, Frankrijk en Engeland. De HZ kan hiermee haar expertise vergroten en er is zo daadwerkelijk sprake van een grensoverschrijdende aanpak. Lees hier verder. 

2016 - heden

Toeristische Mobiliteit

De Toeristische Uitvoeringsalliantie (VVV Zeeland, Impuls Zeeland en Kenniscentrum Kusttoerisme) hebben in 2015 het businessplan Toeristisch Vervoer 2.0 samen met ondernemers ontwikkeld. Provincie Zeeland heeft in 2015 de nieuwe mobiliteitsvisie (Mobiliteitsplan Zeeland) vastgesteld. In dit mobiliteitsplan is bij het onderdeel Beleven, gebruik gemaakt van het businessplan Toeristisch Vervoer 2.0. Dit heeft geleid tot een uitvoeringsplan voor de komende jaren, waar bijvoorbeeld wordt gewerkt aan de implementatie van het 'toeristennet', het stimuleren van ondernemersinitiatieven en een kennisagenda (gedrag en vraag vanuit de gast).

Kenniscentrum Kusttoerisme werkt aan deze kennisagenda. Er wordt een analyse gemaakt van alle beschikbare data over toeristische mobiliteit in Zeeland. We gebruiken de Expertise Management Methode om bestaande en neiuwe kennis systematisch te documenteren en straks te ontsluiten voor overheden en ondernemers. Zo kunnen nieuwe initiatieven beter worden voorzien van de benodigde kennis, kan de haalbaarheid beter worden ingeschat én kan er meer stimulans komen om innovaties op het gebied van toeristische mobiliteit te realiseren. 

Voor 2017 betekent dit dat Kenniscentrum Kusttoerisme werkt aan: 

  • Analyse van de opgedane kennis: welke 'witte vlekken'zien we en hoe kunnen die factoren beïnvloed worden. Hiervoor zijn pilots benoemd en aan de hand van actie-onderzoek wordt kennis getoetst aan de praktijk én nieuwe kennis toegevoegd op basis van die ervaringen in de praktijk. 
  • Uitvoeren onderzoek onder gebruikers van de pilots: zo wordt meer inzicht verkregen in het gebruik en de motieven van gasten om te kiezen voor alternatieve vervoersmogelijkheden dan de auto. Wanneer kiest men voor toeristisch aantrekkelijke vormen van vervoer (zoals de zonnetrein) of bijvoorbeeld de fiets of juist een vorm van openbaar vervoer. Omdat de pilots verschillende vormen van vervoer kennen, zullen deze gebruikers (ook) worden bevraagd. 
  • Onderzoek Hidden Needs: hoe komt men tot de keuze om tijdens de vakantie te kiezen voor een andere vervoermodaliteit dan de auto. Hier is gekozen voor de methodiek Hidden Needs omdat het lastig is om op objectieve wijze de motieven te achterhalen van de gasten. Samen met student(en) en een onderzoeker die aan het promoveren is, worden deze latente behoeften aan de hand van kwalitatieve methoden onderzocht. 
  • WIKI: vanuit de opgedane kennis kan een 'rijk plaatje' worden opgesteld waar de samenhang tussen push en pull factoren en overige relaties zichtbaar zijn. Dit rijke plaatje vormt de basis voor de inhoud van de WIKI wat resulteert in een gevuld kennisplatform. Dit kennisplatform wordt ontsloten in de vorm van een website. 

2016 - heden

Leven Lang (Excel)leren in de Gastvrijheidssector

Het gastvrijheidsonderwijs creëert een aantrekkelijk en inspirerend aanbod voor een 'leven lang leren', zodat de medewerker trots is op zijn vak, zijn vak beheerst en met passie en plezier werkt, met als doel de gast altijd een geweldige gastvrijheid te laten ervaren. 

Het Center of Expertise, Leisure, Tourism & Hospitality (CELTH), als samenwerking van hogescholen Stenden, NHTV en HZ, is aan de slag gegaan met dit icoonproject. Startend met een onderzoek naar de wensen vanuit de gastvrijheidssector voor wat betreft het 'Leven Lang Leren'.

Scholing staat namelijk op de agenda van werkgevers in de gastvrijheidssector, maar vaak is er sprake van een vrij traditioneel beleid. Echter, de werknemer verandert (is veranderd) en de sector heeft een imagoprobleem. Welke stappen zijn nodig om ook voor de toekomst goed gekwalificeerd personeel te werven en vooral ook vast te houden? Wat bieden werkgevers hun werknemers, zodat de gast de excellente beleving kan ervaren?

Het onderwijs en de sector zitten nog niet op één lijn. De oplossing kan echter alleen maar verkregen worden door samenwerking. Me name ook door het betrekken van de werknemers. Samen bouwen aan een werkplek om te leren op alle niveaus. Oog hebben voor de werknemer die nieuwe eisen stelt aan werkgevers en werkgevers die nieuwe vaardigheden vragen van de werknemer.

 

2016 - heden

Gezondheidstoerisme in gemeente Veere

De gemeente Veere werkt aan het stimuleren van gezondheidstoerisme aan de hand van een programma. Met dit zogenaamde 'stimuleringsprogramma' wil de gemeente de kansen verzilveren voor toeristen en inwoners op het gebied van gezondheidstoerisme als onderdeel van de Veerse zorgeconomie. Die kansen zijn er volop. Meer samenwerking en verbinding tussen de verschillende sectoren en een faciliterende rol van onze gemeenten, is daarvoor nodig. Met de voorbeeldprojecten en onderzoeken gaan wij hiermee aan de slag om zo tot een meer samenhangende en duurzame ontwikkeling te komen.

2016 

Training Identiteitsgebonden Innovatie

Het bepalen van de identiteit van een bestemming is een eerste stap naar het benadrukken van hetgeen de ene bestemming onderscheid van de andere. De afgelopen jaren zijn er verschillende gemeenten bezig geweest met het zoeken naar hun DNA en daaruit voortvloeiend onderscheidend vermogen. De identiteit gebruiken in bestemmingsontwikkeling en -promotie is een lastige tweede stap. De traning voor beleidsmakers over identiteitsgebonden innovatie gaat in op de mogelijkheden van een gemeente om identiteitsgebonden ontwikkelingen mogelijk te maken. Bij hetgeen een bepaalde plek bijvoorbeeld mooier, leuker of aantrekkelijker maakt dan de andere, spelen veel verschillende partijen hun eigen rol. Samen met de deelnemers wordt naar antwoorden toegewerkt op de vraag hoe een gemeente er voor kan zorgen dat iedere partij optimaal gebruik makat van de identiteit van de gemeente en zo bijdraagt aan een optimale beleving van de gast. De tweedaagse training is dan ook gericht op beleidsadviseurs bij gemeenten die zich bezig houden met toerisme, recreatie, leisure, citymarketing en/of evenementenbeleid. 

Voor meer informatie over deze traning, klik hier

2015 - heden 

Dashboard ZeelandPas

In het dashboard wordt de data van de ZeelandPas ontsloten voor deelnemende gemeenten en ondernemers. De ZeelandPas genereert data over het gebruik van de pas, gecombineerd met andere gegevens kan hierdoor meer inzicht worden verkregen in het gedrag en de interesses van gasten. 

Pasuitgevers (verkooppunten van de pas), acceptanten (aanbieders van acties) en deelnemende gemeenten kunnen met een eigen inlogcode toegang krijgen tot dit online dashboard. Hierin vinden zij informatie die voor hen het meest relevant is. Zo zien pasuitgevers (verblijfsaccommodaties en verkooppunten) welke acties het meest gebruikt worden door hun eigen klanten, gespecificeerd naar datum en weertype. Acceptanten kunnen zien van welke pasuitgever hun klant afkomstig is, welke acties in welke periode het meest succesvol zijn (gespecificeerd naar datum en weertype) en naar welke andere acceptanten hun klanten gaan. Dat biedt kansen voor samenwerking en acties tussen acceptanten onderling. Gemeenten krijgen inzicht in het gebruik van de pas binnen de gemeente, maar kunnen ook zien waar de gast uit hun gemeente heengaat. De gemeente krijgt ook inzicht in wat de best bezochte acceptanten in de gemeente zijn en welke acties het meest gecombineerd worden.

 

2014 - 2015

Proximity

Het cluster-project Proximity is erop gericht om ondernemers, beleidsmakers en vrijwilligers te inspireren en stimuleren om nog beter in te spelen op het toerisme vanuit buurlanden. Denk bijvoorbeeld aan België, Noord-Frankrijk en Zuidoost-Engeland. Gedurende fase 1 van het project (januari - augustus 2014) ging het vooral om het delen van kennis over deze herkomstmarkten. Hieruit bleek dat het belangrijk is om het onderscheidend vermogen van regio's duidelijk naar voren te brengen in zowel het toeristisch aanbod ter plaatse als in de toeristische marketing. In fase 2 gaan de partners aan de slag met ondernemers, beleidsmakers en vrijwilligers om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen op basis van ieders regionale onderscheidend vermogen.

Ga voor meer informatie naar de projectpagina.

2012 - 2017

Heruitvinding Kusttoerisme

Innovatie als bundeling van praktijken

Toeristische kustbestemmingen in noordwest Europa proberen zichzelf opnieuw uit te vinden. Vanwege noodzakelijke productverbetering en imago optimalisatie, is elke bestemming volop bezig met grootschalige innoavtieprojecten. Er is in de wetenschap weinig bekend over het procesverloop van innovatieprojecten op deze schaal. In deze studie wordt 'practice theory', of meer specifiek de bundeling van praktijken, gesuggereerd en gebruikt als een alternatieve benadering welke deze innovatieprocessen zodanig blootlegt, zodat er van geleerd kan worden. Het verloop van verschillende innovatiecasussen binnen toeristische bestemmingsontwikkeling, wordt gedetailleerd geanalyseerd waarna voorlopige conclusies worden getoetst binnen een huidig innovatieproces.

Deze promotiestudie wordt begeleid door prof.dr. R. van der Duim en dr.ir. K. Peters van Wageningen Universiteit, faculteit Culturele Geografie. Eind 2017 wordt deze 5 jarige studie afgerond.

 

2010 - 2012

Lekker Regionaal Product

Met de concrete doelstelling “Meer streekproducten op de kaart en in het schap “ zet Lekker Regionaal Product zich in voor het verbeteren van de toegankelijkheid en vergroten van de naamsbekendheid van streekproducten in West Brabant en Zeeland. Lekker Regionaal Product is een samenwerkingsverband van ondernemers, ZLTO, Economische Impuls Zeeland, REWIN, Rabobanken en Kenniscentrum Kusttoerisme. Binnen het project Lekker Regionaal Product heeft Kenniscentrum Kusttoerisme onderzoek gedaan naar de bijdrage van streekproducten aan de vermarkting van de Zuidwestelijke Delta en beleving van de regio bij toeristen. Het onderzoeksrapport "Dat smaakt naar meer" kunt u hier downloaden.

Ga voor meer informatie naar de projectwebsite.

 2009 - 2012

SusTRIP

Partijen in het 2 Zeeën-gebied (Zuidoost-Engeland, Noordwest-Frankrijk, West-Vlaanderen en Zuidwest-Nederland) hebben gezamenlijk het project SusTRIP uitgevoerd: Sustainable Tourism Research & Intelligence Partnership. Doel is om gezamenlijk een reeks van onderzoeksprojecten uit te voeren om de toeristische sector in het projectgebied te ondersteunen.

Ga voor meer informatie naar de projectpagina.Snelkoppelingen

Bookmark and Share