Ga direct naar


Module 1. Omgaan met estuariene dynamiek

donderdag 18 november 2010 09:30

Uit gesprekken met watersportondernemers is gebleken dat er behoefte is aan scholing. Enerzijds gericht op de dagelijkse beroepspraktijk, anderzijds gericht op ondernemen in de toekomst.

In dit kader organiseert Kenniscentrum (Kust)toerisme in samenwerking met het Programmabureau Zuidwestelijke Delta www.zwdelta.nl een reeks modules voor ondernemers met verschillende thema’s en sprekers. Module 1 heeft als thema: omgaan met estuariene dynamiek. Ondernemen in de Delta betekent dat men te maken krijgt met grootschalige ruimtelijke veranderingen. Zo biedt het herstel van de estuariene dynamiek, in het kader van klimaatverandering, ruimte voor de rivier en natuurontwikkeling. Dit biedt mogelijk kansen voor de watersport, maar wat zijn deze kansen en hoe kunnen ondernemers daarop inspelen?

De module Omgaan met estuariene dynamiek heeft plaatsgevonden en was een succes! Hieronder een kort verslag van de module inclusief resultaten en presentaties:

Ondernemen in de Delta betekent dat men te maken krijgt met grootschalige ruimtelijke veranderingen. Zo biedt het herstel van de estuariene dynamiek - in het kader van klimaatverandering, ruimte voor de rivier en natuurontwikkeling - mogelijk kansen voor de watersport, maar wat zijn deze kansen en hoe kunnen ondernemers daarop inspelen.

In dit kader is, in samenwerking met het Programmabureau Zuidwestelijke Delta en de Werkplaats, de module: Omgaan met Estuariene Dynamiek, voor ondernemers georganiseerd. Module 1 heeft als thema: Omgaan met estuariene dynamiek. Deze module is aangeboden aan watersportondernemers in de Delta en besloeg twee sessies.

Sessie 1: Verleden – heden – toekomst van de ZW Delta op 18 november.
Na een kort welkom van Jandirk Hoekstra in de werkplaats in Goes, geeft Rowena van der Maat (Kenniscentrum(kust)Toerisme) een korte inleiding over het project "Bemanning paraat voor Water Rijk". Uit gesprekken met watersportondernemers is gebleken dat er behoefte is aan scholing. Enerzijds gericht op de dagelijkse beroepspraktijk, anderzijds gericht op ondernemen in de toekomst. Vandaar dat de module 'Omgaan met Estuariene Dynamiek' een plek heeft binnen dit project. Zie hier de presentatie.

Sessie 1: Presentatie van de ZW Delta (Jandirk Hoekstra, Werkatelier ZWD). Dit wordt verteld met ondersteuning van een tweetal films. Deze komen nog beschikbaar via de website van de Zuidwestelijke Delta.

  • Watersysteem ZW Delta en estuariene dynamiek over dynamiek en verstarring in de ZW-Delta (Ies de Vries, Deltares)

Ies de Vries start zijn verhaal met een korte schets van de ontwikkeling van het Deltagebied vanaf 7000 v Chr tot nu. Het is duidelijk dat het gebied van een “natuurlijk” gebied tot een “door menselijk handelen gevormd” gebied is geworden, met alle consequenties vandien. Met sedimentcijfers toont hij aan dat er een groeiend sediment tekort ontstaat, door onder andere de zeespiegelstijging en bodemdaling. We zullen dit dus moeten blijven aanvullen. Daarna heeft hij een beeld geschetst van de waterkwaliteit. Door compartimentering en scheiding zout-zoet staat de waterkwaliteit onder druk. Tot slot komt de deltanatuur aan bod en wordt het geheel naar een 3-tal opties voor de toekomst vertaald. De conclusie is dat we moeten gaan naar robuustheid dor zeegatdynamiek. Meer interesse in de presentatie, klik hier.

  • Structuurvisie Deltawateren - Leo van de Brand, RMW Provincie Zeeland

Leo van de Brand schetst eerst een beeld over ruimtelijke ordening en de verschillende functies: scheepvaart, natuur, schelpdiervisserij, recreatie, aquacultuur, energieopwekking, waterberging,e.a. Het huidig beleid (omgevingsplan) wordt toegelicht en uitgelegd aan de hand van een aantal kaartjes. Daarna worden er een aantal voorbeelden geschetst van jachthavenontwikkeling en locatiekeuze en waar dan rekening mee gehouden moet worden. De Structuurvisie Deltawateren en discussienota voor het nieuwe omgevingsplan komen aan bod. Leo besluit zijn betoog met een oproep: sluit coalities, praat eens met een ambtenaar en denk eens als een ambtenaar, houdt moed. Zijn volledige presentatie vindt je hier.

Brainstorm: Na deze twee inspirerende verdiepingen gaat de groep in twee subgroepen uiteen en volgt een brainstorm waarin de inhoud in subgroepen wordt verwerkt en een aantal eerste consequenties en lessen voor de sector worden getrokken. Deze worden samengevat in Kansen en Bedreigingen. Er vindt een plenaire uitwisseling plaats en er wordt gekeken hoe dit te vertalen is in een Lange Termijn, zoals de ontwikkelingen in de Zuidwestelijke Delta vereisen. En welke rol de ondernemer hierin kan spelen? Ondernemers geven aan: core business is mei-oktober(seizoen), lastig Lange Termijn met het praktische ondernemen te combineren. Wat kan je oppakken als ondernemer? In de genoemde kansen zijn toch wel aantal zaken naar voren gekomen, van groot belang is de samenwerking en praktisch/actiegericht.

Sessie 2: Beleid – projecten – plannen voor de ZW Delta en Koers voor de Watersport op 25 november.

  • Uitvoeringsprogramma en Nationaal Deltaprogramma (Loes de Jong, Werkatelier ZWD)

Loes de Jong schetst hoe het beleid en de plannen mbt de Delta in elkaar steken. Het Nationaal Deltaprogramma is een nationaal programma waarin Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen samen werken met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstituten. De langetermijnverkenning Zuidwestelijke Delta is één van de negen deelprogramma’s van het Deltaprogramma. De basis voor het uitvoeringsprogramma ZWD is gericht op 7 gebiedsprogramma’s. Er wordt een korte schets gegeven van de samenhang met N2000 en integrale gebiedsontwikkeling. De driehoek: Veilig Veerkrachtig Vitaal vormt de kern. Het Economisch profijt in het uitvoeringsprogramma zal door de ondernemer zelf ingevuld worden, kijk bijvoorbeeld naar de kansen op het gebied van de infrastructuur en verbetering waterkwaliteit. Het programma wil graag de wensen vanuit de sector meenemen. Hiertoe worden/zijn gebiedsallianties gevormd, zodat het op regionaal/lokaal niveau meegesproken kan worden.

De Lange Termijn Visie (2050 –2100) zal 2 uitersten (toekomstbeelden)schetsen voor discussie en dit zal volgend jaar verder uitgewerkt worden. Hier staat informatie over de lezing van Loes de Jong.

  • Kansen en koers voor de watersport (Robert Holmes, Macavity)

Hoe kan de watersportsector meedenken/meesturen in de lange termijn investeringen in infrastructuur en ruimte? Kan je 50 jaar verder kijken? Aan de hand van een schets van het verleden, in stappen van 50 jaar, geeft Robert Holmes aan welke veranderingen in het verleden hebben plaatsgevonden en welke de afgelopen 50 jaar specifiek in de watersportsector. Daarin is de watersportindustrie volgend geweest aan de bestaande infrastructuur. Kan of wil de sector dit omdraaien? Welke rol kan/wil de sector spelen in de ontwikkelingen mbt een Veilige, ecologisch Veerkrachtige en economisch Vitale Delta? Welke ontwikkelingen zijn er voor de komende 50 jaar te verwachten? Kan de sector een voorbeeldrol hebben in duurzaam gebruik en een economisch vitale Delta? Dit is de opdracht waar we voor staan als sector, zie hier de presentatie van Robert Holmes.

Plenaire discussie: Levert de opgedane kennis nieuwe inzichten? Hoe zien we de rol van de watersportsector en de kansen die de ontwikkelingen in de ZWD bieden? Een veelgehoord argument is dat er niets kan ivm Natura 2000. In dat kader is Aylin Erkman (RWS) aangeschoven en vertelt zij de stand van zaken mbt N2000 en hoe de beheerplannen juist ook kansen kunnen bieden voor de sector.

Kunnen we de kansen voor de watersportsector in kaart brengen? Wat zijn de krachten en kwaliteiten van de Delta: de variatie en verschillende soorten “vaarwater”, samengevat in deze kaart(vaarwater). Over deze kaart heen kunnen we een “kansenkaart” leggen. Kansen, die de ontwikkelingen ZWD bieden voor de watersportsector: samengevat in deze kaart (kansenontwikkeling), (zonder volledig te zijn). Afsluitend gesproken over hoe de sector te versterken (meer eenheid en professionaliteit) en de kansen te “verzilveren”. Hier een korte weergave van deze discussie.

 Deze module is aangeboden aan watersportondernemers in de Delta. De eerste module bestond uit twee sessies. Het programma was volgt:

Programma sessie 1 donderdag 18 november 2010

09.30 uur Het verhaal van de Zuidwestelijke Delta door Jandirk Hoekstra
09.45 uur Het watersysteem van de Zuidwestelijke Delta en de estuariene dynamiek door Ies de Vries
10.15 uur Structuurvisie Deltawateren door Leo van de Brand
10.45 uur Brainstorm waarin subgroepen een aantal kansrijke ontwikkelingsrichtingen voor de Zuidwestelijke Delta als watersportgebied ontwikkelen.
12.00 uur Plenaire uitwisseling
12.45 uur Afsluiting met lunch

 

Programma sessie 2 donderdag 25 november 2010

09.30 uur Uitvoeringsprogramma door Loes de Jong
09.45 uur Nationaal Deltaprogramma door Martie van Essen
10.15 uur Kansen en koers voor de watersport door Robert Holmes
10.45 uur Brainstorm in subgroepen over de beleidsmatige context
12.00 uur Plenaire uitwisseling
12.45 uur Afsluiting met lunch

 

Nieuwsgierig naar de deelnemers? Bekijk dan hier de deelnemerslijst.

 

« Terug

Snelkoppelingen

Bookmark and Share