Ga direct naar


Toekomst Toeristisch Product

bijeenkomst websitedinsdag 14 juni 2011 10:59

Kenniscentrum Kusttoerisme organiseerde in samenwerking met ZKA Consultants & Planners op 14 juni het mini-symposium “Toekomst toeristisch product”. Het mini-symposium vond plaats op de Abdij te Middelburg bij de provincie Zeeland.

De Provincie Zeeland heeft in 2010 op verzoek van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) voor de portefeuillehouders Recreatie en Toerisme een masterclass georganiseerd over het onderwerp: Tegengaan uitponding recreatiebedrijven. De VZG heeft gevraagd hieraan een vervolg te geven. Het vervolg moet zich meer richten op de toekomst. Wat speelt er eigenlijk op het gebied van verblijfsrecreatie. Is het verblijfsrecreatieve product van de toekomst nog wel het huidige product. Wat staat er allemaal aan ontwikkelingen te wachten en wat wordt dan verwacht van overheden.

De kustgemeenten zien allerlei initiatieven op zich afkomen, hierbij kan men denken aan tweede woningen, deeltijd wonen, het omzetten van kamperen naar recreatiewoningen. De verkoop van individuele woningen voor recreatie is een andere ontwikkeling die zichtbaar is. De vraag is dan wat te doen?

Gemeenten worden vaak benaderd door grote ondernemers of investeerders bij ontwikkelingen van grote plannen. Men wacht graag op zo’n “grote” ondernemer, één financier die bovendien de exploitatie voor rekening neemt. Dat is het gemakkelijkst om te onderhandelen. Maar is dit ook toekomstproof? Wat betekent dit voor de omgeving en past dit dan nog wel bij de vraag van de consument? In welke markt opereren we nu, een krimpende of groeiende markt?

De doelstelling van het minisymposium is primair het informeren van bestuurders van de Zeeuwse gemeenten en de betrokken ambtenaren (toerisme en recreatie, maar ook ruimtelijke ordening) over de ontwikkelingen in de markt, de productiviteit van recreatiebedrijven, nieuwe vormen van wonen en exploitatiemodellen, juridische aspecten rond ruimtelijke ordening en het toeristisch product en gebiedsontwikkeling. Verder is kruisbestuiving zinvol en ligt het voor de hand ook de brancheorganisaties (bestuurders en regiomanagers), zoals onder andere VVV organisaties en organisaties die zich bezig houden met gebiedsontwikkeling zoals onder andere de Grontmij, Arcadis, H&S Landschapsarchitecten, Bosch en Slabbers te betrekken.

Verslag van de bijeenkomst Toekomst Toeristisch Product:

Na een welkomstwoord van gedeputeerde Sjoerd Heijning kwamen de sprekers aan bod. Als eerste was het woord aan Coby van den Berg van Recreatiepark de Klepperstee. Coby had als de gelegenheid een presentatie te houden over de ontwikkelingen in de recreatiebranche. Coby is directeur van Recreatiepark de Klepperstee in Ouddorp dat behoort tot een van de grotere recreatieparken van Nederland. Coby opende haar presentatie een aantal trends en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de recreatiebranche. Hierbij kwam sterk naar voren dat er continue gekeken moet worden naar de behoeften van de gast en vervolgens hierop in moet spelen. Coby heeft de toekomstvisie van recreatiepark de Klepperstee behandeld en is dieper ingegaan op de obstakels die je tegenkomt bij uitbreiding van een recreatiebedrijf. Voor het volledige verhaal over de Klepperstee kunt u hier de PowerPointpresentatie downloaden.

Als tweede was het woord aan Han Verheijden (lector productiviteit NHTV en ZKA Consultans) over structuur en partijen bij ontwikkelingen en exploitatie van verblijfsrecreatie. Han Verheijden sprak over de rolverdeling in verblijfsrecreatieve projecten. Door de diversiteit van belanghebbenden (exploitanten, investeerders, overheid, etc.) en omgevingsactoren ontstaat er een diffuus beeld bij overheidsinstanties waardoor de communicatie en processen rondom deze projecten vaak vertraging oplopen. Hiernaast werd er gesproken over de productiviteit in toeristisch recreatieve ondernemingen. Voor meer informatie en de uitwerking van de productiviteitsladder download hier de PowerPointpresentatie.

Ten derde was Marty van der Klundert (docent/onderzoeker Delta Academy Hogeschool Zeeland en Space Value) aan zet om het te hebben over ontwikkelingen van verblijfsrecreatie in relatie tot gebiedsontwikkeling. Marty van der Klundert behandelde het onderwerp verblijfsrecreatie vanuit de specialisatie gebiedsontwikkeling. Hierbij gaf hij aan dat bij gebiedsontwikkeling veel verschillende disciplines samen moeten werken waardoor het altijd een complex proces is. Trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor gebiedsontwikkeling zijn dezelfde als voor andere sectoren zoals demografische, economische, technologische aspecten enz. Ook schetste Marty enkele visies op de toekomst van verblijfsrecreatie geïntegreerd in de omgeving. Verblijfsrecreatie die voor alle sectoren ‘acceptabel’ is heeft de toekomst waardoor alle partijen (landschap, ontwikkelaars, bestuur, consumenten etc.) tevreden zijn. Er zal steeds meer gestreefd worden naar een win-win situatie. Download voor meer informatie en een visualisatie van de toekomstbeelden de PowerPointpresentatie hier.

Jolanda van Koeveringen sloot de bijeenkomst af met een presentatie over de juridische aspecten voor een “toekomstproof” verblijfsproduct. Jolanda van Koeveringen ging in op de juridische aspecten van verblijfsrecreatie en deeltijd wonen. Door de wijziging in de wet op de ruimtelijke ordening veranderen er nogal wat zaken op dit gebied. Daarnaast ging Jolanda in op de mogelijkheden die tweede woningen kunnen bieden inzake krimpregio’s. Aanhakend op dit onderwerp kwam er veel reactie uit de zaal en werd er een levendige discussie gevoerd over de definitie van deeltijd wonen. Is deeltijd wonen een vorm van recreatie of is dit een nieuwe vorm van wonen? Afhankelijk van de definitie van deeltijd wonen is er verschillende wet en regelgeving van toepassing. Download voor meer informatie de PowerPointpresentatie hier.

De onderzoeken van Kenniscentrum Recreatie waaraan Jolanda van Koeveringen refereerde zijn hier te downloaden:

Tweede woningen, kans voor krimpgebieden?

Gemeentelijk kampeerbeleid na intrekking WOR

 

« Terug

Snelkoppelingen

Bookmark and Share